Kodeks ponašanja

Kodeks ponašanja Generali grupe odobren je od strane Upravnog odbora kompanije Assicurazioni Generali S.p.A, 14. decembra 2012. i koristi se umjesto Etičkog kodeksa Generali grupe, koji je prestao da važi.

Kodeks ponašanja važi za sve zaposlene u Generali grupi, uključujući i članove nadzornih i upravnih organa. Pored toga, od trećih lica (konsultanata, dobavljača, agenata, itd.) koja nastupaju u ime Grupe, očekuje se da se pridržavaju principa koji su navedeni u Kodeksu.

Kodeks ponašanja predviđa minimum standarda ponašanja koje treba poštovati i definiše konkretna pravila postupanja u vezi sa sledećim pitanjima: promovisanje različitosti i inkluzije, zaštita imovine i poslovnih podataka, sukob interesa, borba protiv mita i korupcije, finansijske informacije i insajderski poslovi, sprječavanje pranja novca, finansiranja terorizma i međunarodne sankcije.