Obavezno osiguranje od autoodgovornosti

U slučaju saobraćajne nezgode s drugim vozilom, zahtjev za naknadu štete podnosite osiguravajućoj kući kod koje je osigurano vozilo čiji je vozač odgovoran za nezgodu. Ako je vozač odgovoran za izazivanje saobraćajne nezgode osiguranik Generali Osiguranja Montenegro, zahtjev možete podnijeti u najbližoj poslovnici naše kompanije.

Ako je šteta na vozilu velika i vozilo nije pokretno, prilikom prijave štete neophodno je navesti mjesto gdje se vozilo nalazi da bi procjenitelji Generali Osiguranja Montenegro AD mogli da ga pregledaju.

Dokumentacija neophodna za prijavu štete:

 1. formular za prijavu štete - potpuno i čitko popunjen, sa potpisom vlasnika vozila ili ovlašćenog lica, a za pravna lica obavezna ovjera pečatom privrednog društva,
 2. zapisnik o uviđaju saobraćajne nezgode Ministarstva unutrašnjih poslova sa mjesta nesreće (sa skicom i izjavama učesnika nezgode),
 3. Evropski izvještaj o saobraćajnoj nezgodi (popunjava se u slučaju manje materijalne štete kad nema povrijeđenih lica). Kod primjene Evropskog izvještaja o saobraćajnoj nezgodi neophodna je saglasnost učesnika o nespornom prihvatanju odgovornosti za izazivanje nezgode i tada policija ne izlazi na mjesto događaja, potrebno je da oba učesnika u saobraćajnoj nezgodi dođu i dovezu vozila u najbližu poslovnicu Generali Osiguranja Montenegro. Poželjno je da prilikom primjene Evropskog izvještaja učesnici sačine par fotografija lica mjesta foto aparatom, mobilnim telefonom ili na drugi pogodan način.
 4. zapisnik o oštećenju motornog vozila ili druge stvari (sačinjava ga ovlašćeni radnik osiguravajuće kompanije koja je u obavezi da nadoknadi štetu),
 5. kopija lične karte vlasnika oštećenog vozila,
 6. kopija saobraćajne dozvole oštećenog vozila,
 7. kopija kartice tekućeg računa vlasnika oštećenog vozila,
 8. kopija vozačke dozvole lica koje je u trenutku nezgode upravljalo vozilom,
 9. popunjena instrukcija za plaćanje od strane vlasnika vozila (ovlašćenog lica).

Za nematerijalnu štetu, pored navedenog, neophodno je i sledeće:

 • medicinska dokumentacija, od prijema u zdravstvenu ustanovu do okončanja liječenja,
 • računi eventualnih troškova liječenja.

Kod zahtjeva za duševni bol zbog smrti bliskog lica potrebno je dostaviti izvod iz matične knjige umrlih i dokaz da je podnosilac zahteva u bliskom srodstvu s preminulim (izvod iz knjige vjenčanih, izvod iz matične knjige rođenih i sl.).

Društvo za osiguranje dužno je da u slučaju neimovinske štete, najkasnije u roku od 30 dana, a u slučaju imovinske štete, najkasnije u roku od 14 dana od dana prijema urednog odštetnog zahtjeva, oštećenom licu dostavi:

 • obrazloženu ponudu za naknadu štete, ako su odgovornost za naknadu štete i visina štete nesporni ili
 • obrazloženi odgovor, ako su odgovornost za naknadu štete ili visina štete sporni.

Izuzetno od predhodnog, ako je za utvrđivanje osnova i visine naknade štete po podnijetom odštetnom zahtjevu potrebno duže vrijeme, rok za odlučivanje po zahtjevu može se produžiti do 60 dana od dana prijema odštetnog zahtjeva.

ŽALBENI POSTUPAK

Ukoliko podnosilac odštetnog zahtjeva nije zadovoljan odlukom ili postupanjem Društva za osiguranje prilikom obrade odštetnog zahtjeva, žalbu/prigovor može podnijeti:

Primljenu žalbu/ prigovor rješava žalbena komisija u roku od:

 • u slučaju imovinske štete do 8 dana,
 • u slučaju neimovinske štete do 15 dana.

od dana prijema žalbe/prigovora.

INFORMACIJE TOKOM POSTUPKA RJEŠAVANJA ODŠTETNOG ZAHTJEVA

Za potrebne informacije u toku i nakon obrade odštetnog zahtjeva podnosilac odštetnog zahtjeva se može obratiti Sektoru za preventivu i štete neživotnih osiguranja:

 • lično,
 • putem pošte na adresu: Cetinjski put bb 81000 Podgorica,
 • putem elektronske pošte na mail adresu: stete@generali.me i
 • putem telefona +382 20 238 595 i +382 20 680 900.