Dodatno zdravstveno osiguranje od težih bolesti i hirurših intervencija

Kada se dogodi osigurani slučaj neophodno je o tome obavijestiti Generali Osiguranje Montenegro. Da bi procedura za naknadnu štete bila što brža, neophodno je dostaviti sledeću dokumentaciju:

 • formular prijave osiguranog slučaja popunjen i ovjeren kod poslodavca,
 • pored "Prijave", prilaže se i druga prateća dokumentacija.

U slučaju prijave teže bolesti, prilaže se:

 • zdravstvena dokumentacija sa dijagnozom bolesti utvrđenom od strane nadležnog ljekara specijaliste,
 • medicinska dokumentacija za konkretan osigurani slučaj, izvještaji specijalističkih ordinacija, istorija bolesti u bolničkim ustanovama i sl.
 • ostala zdravstvena i medicinska dokumentacija iz koje se mogu vidjeti podaci o prijavljenoj bolesti, kao i da se "Prijava" podnosi zbog teže bolesti koja je nesporno nastala u periodu važenja osiguranja,
 • kopija lične karte osiguranika,
 • kopija kartice tekućeg računa.

U slučaju prijave hirurške intervencije, prilaže se:

 • otpusna lista sa epikrizom i ostala zdravstvena dokumentacija iz koje se nesporno mogu utvrditi relevantne činjenice vezane za obavljanje prijavljene hirurške intervencije,
 • kopija lične karte osiguranika,
 • kopija kartice tekućeg računa osiguranika.

Zahtjev za prijavu štete i ostala navedena prateća dokumentacija se upućuju Generali Osiguranju Montenegro, Sektoru za procjenu i likvidaciju šteta.

Kompletna dokumentacija podnosi se na adresu:

 • Generali Osiguranje Montenegro AD Podgorica
  Kralja Nikole 27A/VI
  81000 Podgorica