Međunarodno putno osiguranje

Kada se desi osigurani slučaj, neophodno je dostaviti Generali Osiguranju Montenegro sledeću dokumentaciju:

  • popunjenu prijavu štete po osnovu putničkog zdravsrtvenog osiguranja,
  • originalnu polisu/ asistentsku karticu,
  • kopiju pasoša sa dokazom o početku osiguranikovog boravka u inostranstvu,
  • medicinski izvještaj koji sadrži dijagnozu i detaljan opis medicinskog tretmana,
  • originalne račune troškova liječenja.

Kompletna dokumentacija dostavlja se na adresu:

  • GENERALI osiguranje Montenegro AD Podgorica
    Kralja Nikole 27A/VI
    81000 Podgorica