Osiguranje imovine

Požarni rizici

Kada se dogodi požar, osiguranik najprije treba da pozove vatrogasnu službu na broj 123. Nakon toga obaviještava Generali Osiguranje Montenegro o požaru.

Požar ili eksploziju osiguranik mora da prijavi Ministarstvu unutrašnjih poslova i da navede šta je sve oštećeno ili uništeno prilikom požara odnosno eksplozije. Potvrda nadležnog organa Ministarstva unutrašnjih poslova o nastanku osiguranog slučaja je osnovni preduslov za isplatu naknade iz osiguranja.

Neophodno je sačuvati sve dijelove oštećene opreme, objekta, zaliha, kako bi procjenitelji štete mogli da obave uviđaj.

Da bi procjena i likvidacija šteta bila što brža i objektivnija, neophodno je dostaviti svu raspoloživu dokumentaciju o osiguranom slučaju.

Pored popunjenog formulara za prijavu štete, neophodno je dostaviti i sljedeću dokumentaciju:

 1. potvrda MUP-a,
 2. potvrda hidrometeorološkog zavoda u slučaju oluje ili grada,
 3. analitička kartica osigurane opreme/ objekta,
 4. ulazne fakture za oštećene ili uništene zalihe robe,
 5. stanje zaliha u skladištu u momentu nastanka štete.

Provalna krađa i razbojništvo

Kada se dogodi osigurani slučaj, neophodno je da osiguranik o tome obavijesti Generali Osiguranje Montenegro. Provalna krađa ili razbojništvo se moraju prijaviti nadležnom organu Ministarstva unutrašnjih poslova. U prijavi se navodi šta je od predmeta i stvari uništeno, oštećeno, odnosno otuđeno.

Neophodno je sačuvati sve dijelove oštećene opreme, objekta, stvari kako bi procjenitelji štete mogli da obave uviđaj.

Pored popunjenog formulara za prijavu štete, neophodno je dostaviti i sljedeću dokumentaciju:

 1. potvrda MUP-a,
 2. izjava osiguranika u vezi sa provalnom krađom i razbojništvom,
 3. popis ukradenih predmeta, stvari ili oštećene robe sa nabavnim cijenama i datumima nabavke,
 4. ako je angažovan ovlašćeni servis da popravi oštećeni objekat ili predmet, potrebno je dostaviti račun o popravci sa detaljnom specifikacijom utrošenog rada i fiskalnim isječkom računa odnosno dokazom o plaćanju.

Osiguranje od loma stakala

Kada se dogodi osigurani slučaj, neophodno je da osiguranik o tome obavijesti Generali Osiguranje Montenegro. Da bi procjena i likvidacija šteta bila što brža i objektivnija, neophodno je dostaviti svu raspoloživu dokumentaciju o osiguranom slučaju.

Pored popunjenog formulara za prijavu štete, neophodno je dostaviti i sljedeću dokumentaciju:

 1. izjava o uzrocima nastanka loma stakala i obimu oštećenja,
 2. račun o popravci sa detaljnom specifikacijom utrošenog rada i materijala,
 3. obavezno fotografisanje od strane procjenitelja Generali Osiguranje Montenegro.

Osiguranje mašina od loma

Kada se dogodi osigurani slučaj, neophodno je da osiguranik o tome obavijesti Generali Osiguranje Montenegro. Da bi procjena i likvidacija šteta bila što brža i objektivnija, neophodno je dostaviti svu raspoloživu dokumentaciju o osiguranom slučaju.

Pored popunjenog formulara za prijavu štete, neophodno je dostaviti i sljedeću dokumentaciju:

 1. analitička kartica osigurane opreme,
 2. izveštaj o kvaru od strane ovlašćenog servisa ili službe za održavanje,
 3. račun o popravci sa detaljnom specifikacijom utrošenog rada i materijala,
 4. ovjereno trebovanje iz magacina, važeća ponuda ovlašćene kuće sa tržišnom vrednošću trebovanog materijala i obračun angažovanja radnika osiguranika na popravci.