Osiguranje kuća i stanova

Kada nastane osigurani slučaj neophodno je da osiguranik što prije o tome obavijesti Generali Osiguranje Montenegro. Požar, eksplozija ili provalna krađa moraju se prijaviti i nadležnom organu Ministarstva unutrašnjih poslova. Stvari koje su oštećene moraju se sačuvati do uviđaja koji obavlja procjenitelj Generali Osiguranja Montenegro. Da bi procjena i likvidacija šteta bila što brža i objektivnija, neophodno je dostaviti svu raspoloživu dokumentaciju o osiguranom slučaju.

Pored popunjenog formulara za prijavu štete, koji zavisi od vrste osiguranog slučaja, neophodno je dostaviti i sljedeću dokumentaciju:

  1. potvrda Ministarstva unutrašnjih poslova u slučajevima požara, eksplozije i provalne krađe,
  2. potvrda Republičkog hidrometereološkog zavoda u slučaju oluje ili grada,
  3. popis ukradenih predmeta i oštećene robe,
  4. račune sa specifikacijom utrošenog rada i materijala prilikom sanacije.