Osiguranje potraživanja osiguranika po osnovu odobrenih kredita starijim licima (penzionerima)

U slučaju nastupanja rizika smrti, Ugovarač osiguranja/ porodica preminulog korisnika kredita podnosi sljedeću dokumentaciju:

  • obrazac - prijava smrtnog slučaja,
  • potvrdu o iznosu salda neotplaćenog kredita korisnika kredita na dan nastanka osiguranog slučaja,
  • kopiju ugovora o kreditu koja sadrži anuitetni plan,
  • izvod iz matične knjige umrlih,
  • smrtovnicu,
  • ličnu kartu osiguranika.