Najčešće postavljana pitanja o putničkom zdravstvenom osiguranju

1. Može li se osiguranje uplatiti preko žiro računa firme?

Polisa međunarodnog putnog osiguranja može se platiti preko žiro-računa firme. Profaktura se šalje iz direkcije Generali Osiguranja Montenegro.

2. Šta se dešava ukoliko osiguranje kupim za šest mjeseci, a vizu dobijem na kraći period?

Period osiguranja na polisi mora odgovarati periodu za koji se zahtijeva viza. Npr. ukoliko je kupljena polisa na 12 mjeseci - 180 dana, viza dobijena na tri mjeseca - 60 dana i osiguranik bio na putu, polisa neće važiti za ostatak dana ako se ponovo podnosi zahtjev za vizu za npr. šest mjeseci - 60 dana. Po dobijanju vize neophodno je izmijeniti period putovanja na polisi prema dobijenoj vizi i predati zahtjev za povraćaj novca (razlike u cijeni). Novo podnošenje zahtjeva za vizu podrazumijeva novu polisu osiguranja. Ukoliko se osiguranje kupi na 6 mjeseci, a viza dobije na 3 mjeseca, razlika u novcu za kupljenu polisu osiguranja se vraća.

3. Ko se potpisuje na polisi?

Ako više odraslih osoba (i/ili djeca) putuje zajedno, dobija se jedna polisa sa navedenim ličnim podacima osoba koje putuju, a glasi na ime osobe koja uplaćuje premiju i koja se tom prilikom potpisuje. Ukupna premija (iznos na polisi) je zbir premija izračunatih po individualnoj tarifi (ukoliko osobe koje putuju nisu porodica, za šta važe posebne tarife).

4. Da li stranac može kupiti polisu Generali Montenegro međunarodnog putnog osiguranja?

Stranac može kupiti polisu međunarodnog putnog osiguranja ukoliko ima prijavu boravka u našoj zemlji (donosi je na uvid) i pod uslovom da ne putuje u zemlju iz koje je, tj. čiji je državljanin. Ako putuje sa stranim pasošem, polisa sadrži posebnu napomenu: "Osiguranje ne važi na teritoriji Crne Gore i zemlje čiji pasoš osiguranik koristi".

5. Da li međunarodno putno osiguranje važi i na putu do destinacije?

Osiguranje važi od momenta prelaska naše granice, što znači da važi i u zemljama kroz koje se prolazi (tranzitdo krajnje destinacije. Npr. osiguranje važi u Makedoniji na putovanju do Grčke.

6. Koliko dana važi moja polisa?

Ako na polisi piše da važi npr. od 30.08. do 15.09, to znači da važi 17 dana, tj. uključeni su i dani polaska i povratka (30.08. i 15.09).

Najčešće postavljana pitanja o osiguranju motornih vozila

1. Šta je potrebno da bi se registrovalo vozilo?

Da bi se registrovalo vozilo potrebno je izvršiti uplatu:

a) PREMIJE OBAVEZNOG OSIGURANJA (snaga motora u KW);

b) TAKSE ZA REGISTRACIJU (radna zapremina), i to za:

  • javne puteve (radna zapremina);
  • republička administrativna taksa;
  • naknada za saobraćajnu dozvolu;
  • taksa za naljepnicu o tehničkoj ispravnosti vozila;
  • poseban porez na upotrebu motornog vozila (godište i radna zapremina) - samo za putnička vozila i motocikle;
  • naknada za AMS CG.

2. Može li se osiguranje platiti karticom?

Osiguranje se može platiti gotovinom i platnim karticama.

3. Šta se dešava ukoliko se na tehničkom pregledu ustanovi neki problem?

Ukoliko se na tehničkom pregledu ustanovi da vozilo nije ispravno, isto se upućuje na otklanjanje kvarova.

4. Da li neko može u ime vlasnika vozila izvršiti registraciju automobila?

Registraciju vozila može izvršiti samo vlasnik vozila ili neko drugo lice uz ovlašćenje dobijeno od vlasnika i ovjereno kod notara (važnosti do godinu dana) ili u opštini (važnosti šest mjeseci). Polisa osiguranja i sve uplatnice za takse glase na ime vlasnika vozila.

5. Koja je polisa važeća ukoliko osiguranik ima dvije polise?

Ukoliko osiguranik ima dvije polise (jedna je kratkoročna i uzeta je zbog dobijanja zelenog kartona) i dogodi se šteta, osiguranje važi po prvobitnoj polisi tj. po onoj uz koju su plaćene takse i porez i po osnovu koje je izvršena ovjera saobraćajne dozvole u MUP-u (važeća za MUP). Kratkoročna polisa uzeta od drugog osiguravajućeg društva radi dobijanja zelenog kartona je važeća za štete nastale u inostranstvu.

6. Šta se dešava ukoliko osiguranik izgubi polisu?

Ako osiguranik izgubi polisu, u svim filijalam i poslovnim jedinicama Generali Osiguranja Montenegro može preuzeti prepis svoje polise.