Individualno osiguranje lica od posljedica nesrećnog slučaja

Generali Osiguranje Montenegro ne dopušta da vas događaji iznenade. Ugovaranjem individualnog osiguranja od posljedica nesrećnog slučaja (nezgode), Generali Osiguranje Montenegro vam nudi osiguravajuće pokriće i sigurnost ukoliko nastupe neželjeni događaji. Ne prepuštajte se slučaju i osigurajte se, kako bi se na vrijeme zaštitili i bar donekle ublažili loše posljedice.

Program individualnog osiguranja od posljedica nesrećnog slučaja je vrsta osiguranja od iznenadnih i nepredviđenih događaja koji se ne mogu sprečiti, ali ugovaranjem polise možete zaštititi svoje najbliže i pružiti svojoj porodici sigurnost koju zaslužuje.

Kome je namijenjeno?

Individualno osiguranje od posljedica nesrećnog slučaja mogu ugovoriti lica starosti od 14 do 75 godina.

Šta vam omogućava individualno osiguranje lica?

Individualno osiguranje lica od posljedica nesrećnog slučaja vam pruža prvu neophodnu finansijsku pomoć. U skladu sa svojim potrebama možete ugovoriti pokriće za:

  • slučaj smrti uslijed nesrećnog slučaja,
  • trajnog invaliditeta, trajnog gubitka opšte radne sposobnosti kao posljedice nesrećnog slučaja (nezgode), koji može biti potpuni ili djelimični.

Takođe, možete ugovoriti dodatno osiguravajuće pokriće za:

  • troškove liječenja u slučaju narušavanja zdravlja koje zahtijeva ljekarsku pomoć,
  • bolnički dan - dnevnu nadoknadu za slučaj potrebe boravka u bolnici (ustanovi stacionarnog tipa) do 200 dana u godini.

Na koji period se može zaključiti?

Individualno osiguranje od posljedica nesrećnog slučaja se može zaključiti na period od jedne ili više godina. Ukoliko zaključite osiguranje na pet godina, prilikom plaćanja premije ostvarićete pravo na popust od 5%, dok za ugovaranje osiguranja u trajanju od 10 godina ostvarujete pravo na popust od 10%.

Kako se plaća premija?

Premija se može plaćati mjesečno, kvartalno, polugodišnje i godišnje.
Popust na plaćanje cjelokupne godišnje premije odjednom iznosi 10%, a ako se premija plaća polugodišnje obezbijeđen je popust od 5%.
Prilikom kvartalnog plaćanja premije odobrava se popust od 2%.