Putno zdravstveno osiguranje

Ukoliko vam tokom boravka u inostranstvu zatreba hitna medicinska pomoć, odmah se telefonom javite dežurnom centru asistentske kompanije Europ Assistance, koji je na raspolaganju 24 sata dnevno. Na vaš poziv odgovoriće operater kome ćete dati sve informacije potrebne za pružanje kvalitetne pomoći.
Dežurni centar Europ Assistance
Tel. +361 46 53 644
Mob. +381 64 82 82 020

Radi brže i preciznije komunikacije imajte na umu da ćete morati:

 • dati osnovne lične podatke radi identifikacije;
 • dati kontakt telefon i adresu u inostranstvu;
 • kratko opisati vrstu i nastanak osiguranog slučaja.

Prilikom odlaska u medicinsku ustanovu:
1.    ponesite sa sobom polisu osiguranja i pasoš (ili drugi identifikacioni dokument na osnovu kojeg ste ušli na teritoriju zemlje u kojoj se desio osigurani slučaj);
2.    omogućite medicinskom osoblju uvid u polisu;
3.    ako od medicinskog osoblja dobijete obrazac izjave o okolnostima pod kojima je nastao osigurani slučaj, obavezno ga popunite.

Nakon što ste prijavili osigurani slučaj u skladu sa gorenavedenim uputstvom, Europ Assistance i Generali Osiguranje Montenegro preuzimaju obavezu nadoknade troškova direktno zdravstvenoj ustanovi, pod uslovom da je konstatovano da je medicinska pomoć pružena usljed iznenadne bolesti ili ozljede.
 
Ukoliko ste na putovanju sami platili troškove liječenja, po povratku u zemlju podnosite zahtjev za refundaciju.

U sljedećim slučajevima dužni ste da sami platite troškove liječenja:

 • u slučaju ambulantnog liječenja, kada je asistentska kompanija za određenu teritoriju organizovala mrežu zdravstvenih ustanova, a vi iskoristite zdravstvene usluge u ustanovi koja ne pripada mreži;
 • kada blagovremeno ne prijavite osigurani slučaj, tj. kada ne postupite u skladu sa uputstvom za prijavu osiguranog slučaja;
 • u slučaju bolničkog liječenja, kada sami izaberete bolnicu, bez konsultacije sa dežurnim centrom asistentske kompanije;
 • kada po sopstvenom izboru platite troškove liječenja i ne iskoristite pravo na direktnu nadoknadu zdravstvenoj ustanovi.

Uz popunjeni zahtjev za refundaciju troškova neophodna je i sljedeća dokumentacija:

 • fotokopija pasoša, i to strane sa ličnim podacima i strane gdje se vidi ulaz i izlaz iz zemlje
 • polisa, ili broj polise ukoliko je korisnik osiguran grupnom polisom
 • originalni računi za liječenje ili ljekove
 • medicinski izvještaj koji sadrži dijagnozu i opis medicinskog tretmana
 • medicinska dokumentacija sa prepisanim ljekovima

Kompletna dokumentacija podnosi se na adresu:
Generali Osiguranje Montenegro a. d. Podgorica
Kralja Nikole 27A/VI
81000 Podgorica