Prigovor

Generali Osiguranje Srbija a.d.o. po svakom prigovoru postupa u skladu sa Odlukom Narodne banke Srbije o načinu zaštite prava i interesa korisnika usluga osiguranja (Službeni glasnik RS br. 55/2015). Ovom odlukom bliže se uređuje način zaštite prava i interesa osiguranika, ugovarača osiguranja, korisnika osiguranja i trećih oštećenih lica (u daljem tekstu: kosrinik usluge osiguranja), posredovanje u rešavanju odštetnih zahteva, podnošenje prigovora korisnika usluge osiguranja i postupanje po tom prigovoru.

DEFINICIJA PRIGOVORA

Prigovor je izraz nezadovoljstva korisnika usluge osiguranja izjavljen društvu za osiguranje. Odnosi se na postupanje ili odlučivanje društva za osiguranje u vezi sa ugovorom o osiguranju ili njegovim izvršenjem, ili na rad zastupnika u osiguranju. Odštetni zahtev i zahtev za pružanje određenih informacija i objašnjenja ne smatraju se prigovorom.

PODNOŠENJE PRIGOVORA DRUŠTVU ZA OSIGURANJE

Prigovor nam možete podneti ako smatrate da smo u svom radu povredili vaše pravo ili interes, a naročito ukoliko niste zadovoljni:

 • kvalitetom naše usluge ili našeg proizvoda;
 • ponašanjem naših zaposlenih ili zastupnika;
 • odlukom u vezi sa ugovorom o osiguranju ili njegovim izvršenjem;
 • postupanjem u vezi sa rešavanjem zahteva po ugovoru o osiguranju;
 • drugim vidom saradnje sa našom kompanijom.

Molimo vas da imate na umu da nismo u obavezi da razmatramo usmeni prigovor. Davanje usmenih informacija na zahtev ne smatra se davanjem odgovora na prigovor u smislu Odluke Narodne banke Srbije o načinu zaštite prava i interesa korisnika usluga osiguranja.

Prigovor se podnosi u pisanoj formi, lično ili preko zastupnika/punomoćnika, na neki od sledećih načina:

Na zahtev možete dobiti potvrdu o prijemu prigovora sa podacima o mestu prijema, vremenu prijema i našem zaposlenom koji je primio prigovor.

OBAVEZNA SADRŽINA PRIGOVORA

Ukoliko želite, prigovor možete podneti na našem obrascu (prigovor ‒ fizička lica i prigovor ‒ pravna lica).Pismeni prigovor mora da sadrži sledeće podatke i dokumentaciju:

 • ukoliko prigovor podnosi fizičko lice: njegovo ime, prezime i adresu;
 • ukoliko prigovor podnosi pravno lice: poslovno ime i sedište pravnog lica, ime i prezime zakonskog zastupnika ili ovlašćenog lica ako se prigovor podnosi u ime i za račun pravnog lica;
 • razlog za prigovor i zahtev podnosioca prigovora;
 • dokaze kojima se potkrepljuju navodi iz prigovora;
 • datum podnošenja prigovora;
 • vaš potpis, odnosno potpis vašeg zakonskog zastupnika ili punomoćnika (osim u slučaju kada se prigovor podnosi u elektronskoj formi);
 • punomoćje za zastupanje, ukoliko prigovor podnosi punomoćnik.

ROK ZA DOSTAVLJANJE ODGOVORA NA NAVODE IZ PRIGOVORA

Društvo za osiguranje je u obavezi da na pismeni prigovor odgovori pismenim putem najkasnije 15 dana od dana prijema prigovora. Odgovor mora da sadrži izjašnjenje na navode iz prigovora, obrazloženje ocene osnovanosti prigovora, potpis ovlašćenog lica i pouku o pravnom leku (pravu da, ako nije zadovoljan odgovorom društva, podnese prigovor Narodnoj banci Srbije).

Ukoliko društvo za osiguranje ne može da dostavi odgovor u navedenom roku zbog razloga koji ne zavise od njegove volje, taj rok se može produžiti za najviše 15 dana, o čemu je društvo za osiguranje dužno da obavesti podnosioca prigovora u roku od 15 dana od dana prijema prigovora. Ovo obaveštenje mora da sadrži razloge zbog kojih nije moguće dostaviti odgovor u predviđenom roku i krajnji rok u kome će odgovor biti dostavljen.

Društvo neće podnosiocu prigovora naplatiti naknadu niti druge troškove za postupanje po prigovoru.

Imate prigovor? Pružite nam priliku da to ispravimo! Molimo Vas popunite formular u nastavku.

prigovor_open_close_recenica!

Za sve Vaše komentare, sugestije i pitanja možete nas kontaktirati i putem:

 • Kontakt Centra: 011 2220555
 • Pošte: Generali osiguranje Srbija, Vladimira Popovića 8, 11070 Novi Beograd
 • Fax: 011 7114381