Osiguranje kuća i stanova

Uputstvo za prijavu štete

O osiguranom slučaju morate što prije obavijestiti Generali Osiguranje Montenegro.

Požar, eksploziju ili provalnu krađu morate prijaviti i nadležnom organu MUP-a i od njega dobiti potvrdu o štetnom događaju. U obavezi ste da oštećene stvari sačuvate dok procjenitelj Generali Osiguranja Montenegro ne izvrši uviđaj.

Šteta se prijavljuje na neki od sljedećih načina:

  • telefonom: 020 238 595, 020 680 900
  • lično, dolaskom u najbližu filijalu Generali Osiguranja Montenegro

Po prijavljenoj šteti predstavnici Generali Osiguranja Montenegro izlaze na lice mjesta i utvrđuju osnovne elemente štete, vrijeme nastanka štete, uzrok i obim oštećenja i s osiguranikom sačinjavaju zapisnik o procjeni štete.

Šteta se rješava u roku od 14 dana od dana podnošenja kompletne dokumentacije najbližoj filijali Generali Osiguranja Montenegro.

Obavezna dokumentacija za prijavu štete:

  • popunjen obrazac za prijavu štete
  • u slučaju požara, eksplozije ili provalne krađe ‒ potvrda nadležnog organa MUP-a
  • u slučaju oluje ili grada ‒ potvrda hidrometeorolškog zavoda
  • popis ukradenih ili oštećenih predmeta
  • računi sa specifikacijom utrošenog rada i materijala prilikom sanacije

U zavisnosti od slučaja, Generali Osiguranje Montenegro može zatražiti dodatnu dokumentaciju.

ŽALBENI POSTUPAK