Shop

Prigovor

Imate prigovor? Pružite nam priliku da to ispravimo! Molimo Vas popunite formular u nastavku.

Generali osiguranje Montenegro AD po svakom prigovoru postupa u skladu sa Zakonom o osiguranju i internim procedurama.

DEFINICIJA PRIGOVORA

Prigovor je izraz nezadovoljstva korisnika usluge osiguranja izjavljen društvu za osiguranje. Odnosi se na postupanje ili odlučivanje društva za osiguranje u vezi sa ugovorom o osiguranju ili njegovim izvršenjem, ili na rad zastupnika u osiguranju. Odštetni zahtjev i zahtjev za pružanje određenih informacija i objašnjenja ne smatraju se prigovorom.

PODNOŠENJE PRIGOVORA DRUŠTVU ZA OSIGURANJE

Prigovor nam možete podnijeti ako smatrate da smo u svom radu povrijedili vaše pravo ili interes, a naročito ukoliko niste zadovoljni:

 • kvalitetom naše usluge ili našeg proizvoda;
 • ponašanjem naših zaposlenih ili zastupnika;
 • odlukom u vezi sa ugovorom o osiguranju ili njegovim izvršenjem;
 • postupanjem u vezi sa rješavanjem zahtjeva po ugovoru o osiguranju;
 • drugim vidom saradnje sa našom kompanijom.

Molimo vas da imate na umu da nismo u obavezi da razmatramo usmeni prigovor. Davanje usmenih informacija na zahtjev ne smatra se davanjem odgovora na prigovor.

Prigovor se podnosi u pisanoj formi, lično ili preko zastupnika/punomoćnika, na neki od sljedećih načina:

 • u poslovnim prostorijama društva za osiguranje;
 • slanjem prigovora poštom na adresu: Generali osiguranje Montenegro AD, Ul. kralja Nikole 27a/VI, 81000 Podgorica;
 • slanjem prigovora faksom na broj: 020/444-810

Na zahtjev možete dobiti potvrdu o prijemu prigovora sa podacima o mjestu prijema, datumu prijema i djelovodnom broju prigovora.

OBAVEZNA SADRŽINA PRIGOVORA

Pismeni prigovor mora da sadrži sljedeće podatke i dokumentaciju:

 • ukoliko prigovor podnosi fizičko lice: njegovo ime, prezime i adresu;
 • ukoliko prigovor podnosi pravno lice: poslovno ime i sjedište pravnog lica, ime i prezime zakonskog zastupnika ili ovlašćenog lica ako se prigovor podnosi u ime i za račun pravnog lica;
 • razlog za prigovor i zahtjev podnosioca prigovora;
 • dokaze kojima se potkrepljuju navodi iz prigovora;
 • datum podnošenja prigovora;
 • vaš potpis, odnosno potpis vašeg zakonskog zastupnika ili punomoćnika (osim u slučaju kada se prigovor podnosi u elektronskoj formi);
 • punomoćje za zastupanje, ukoliko prigovor podnosi punomoćnik.

ROK ZA DOSTAVLJANJE ODGOVORA NA NAVODE IZ PRIGOVORA

Društvo za osiguranje je u obavezi da na pismeni prigovor odgovori pismenim putem najkasnije 30 dana od dana prijema prigovoraili u roku koji je predviđen zakonom ili drugim pozitivnim propisom, ako je taj rok kraći od 30 dana.

Društvo neće podnosiocu prigovora naplatiti naknadu niti druge troškove za postupanje po prigovoru.

Označena polja su obavezna