Shop
fiz lica - Putovanja - Vrste polisa

Vrste polisa

Vaši benefiti

  • Organizacija pomoći i naknada troškova liječenja u inostranstvu usled iznenadne bolesti ili nesrećnog slučaja
  • Dežurni centar Europ Assistance na raspolaganju 24 časa dnevno, 365 dana u godini
  • Medicinska, putna i pravna asistencija
  • Mogućnost ugovaranja osiguranja za pojedince i/ili porodicu
  • Mogućnost ugovaranja osiguranja tokom školovanja u inostranstvu

Polisa Generali osiguranja Montenegro može biti:

  • Individualna

Ovom polisom osigurava se jedna osoba čije je ime naznačeno na polisi.

Putno zdravstveno osiguranje vam pruža mogućnost da se osigurate i ukoliko je svrha putovanja privremeni boravak u inostravstvu radi školovanja. Ovu polisu mogu ugovoriti lica od 17 do 27 godina starosti, a trajanje osiguravajućeg pokrića je svih 365 dana u godini. Ovu vrstu polise možete kupiti u direkciji i filijalama Generali osiguranja Montenegro, preko agenata prodajne sile Generali osiguranja i u turističkim agencijama koje imaju potpisan ugovor sa Generali osiguranjem Montenegro.

  • Grupna

Ovom polisom može biti obuhvaćeno 5 i više lica (mogu biti uključeni i djeca i odrasli). Polisu prati i spisak osiguranih osoba, iako ona glasi na prvu osobu sa spiska. Da bi polisa bila važeća neophodno je Generali osiguranju Montenegro, prije puta poslati spisak osiguranika.

  • Porodična

Ovom polisom mogu se osigurati roditelji sa do petoro djece, ne mlađe od tri mjeseca, koji putuju zajedno i istovremeno. Prilikom ugovaranja porodičnih polisa putnog zdravstvenog osiguranja obezbijeđeni su popusti u odnosu na cijene koje se primjenjuju za individualne polise. Za dvije osobe koje putuju na jednoj porodičnoj polisi popust je 10%, za tri 20%, a za četiri ili pet osoba popust iznosi 30%.

  • Multi polisa

U ponudi su i putovanja sa više ulazaka i to na period od 15, 30, 45, 60, 90, 180 dana u okviru 12 mjeseci. Period osiguranja može se iskoristiti kroz više odlazaka u inostranstvo ili jednim putovanjem u trajanju od broja dana ugovorenog perioda osiguravajućeg pokrića.