Shop
fiz lica - Putovanja - Nivoi pokrića

Nivoi pokrića

Vaši benefiti

  • Organizacija pomoći i naknada troškova liječenja u inostranstvu usled iznenadne bolesti ili nesrećnog slučaja
  • Dežurni centar Europ Assistance na raspolaganju 24 časa dnevno, 365 dana u godini
  • Medicinska, putna i pravna asistencija
  • Mogućnost ugovaranja osiguranja za pojedince i/ili porodicu
  • Mogućnost ugovaranja osiguranja tokom školovanja u inostranstvu

Teritorijalna pokrića

 

Sume osiguranja (EUR)

CIJELI SVIJET bez SAD, Kanade, Australije, Novog Zelanda i Japana

5.000; 15.000; 30.000

CIJELI SVIJET

15.000

 

Obim usluga definisan je nivoom pokrića:

A) Usluge plaćanja troškova liječenja:

 
STANDARD

GOLD

ambulantni ljekarski tretman (vanbolničko liječenje);

ljekovi i zavoji koje je prepisao ovlašćen ljekar;

medicinska pomagala i pomagala za hodanje koja su neophodni dio tretmana za povrede i polomljene ekstremitete, koja je prepisao ovlašćeni ljekar;

dijagnoza X-zracima (rendgenom);
bolničko liječenje (hospitalizacija);
operacije i troškovi operacija;
stomatološki tretman do 300 EUR;

B) Usluge organizovanja i plaćanja troškova medicinske evakuacije i repatrijacije:

 
STANDARD

GOLD

evakuacija i transport do najbližeg ljekara ili bolnice;

evakuacija, transport i smještaj u specijalizovanu bolnicu;

repatrijacija, transport iz strane zemlje u zemlju prebivališta ili iz bolnice u zemlju prebivališta, do 7.000 EUR;

repatrijacija, transport u zemlju prebivališta nakon završenog liječenja, do 1.500 EUR;
repatrijacija, transport posmrtnih ostataka u zemlju prebivališta, do 5.000 EUR;

C) Usluge medicinske asistencije:

 
STANDARD

GOLD

upućivanja na ljekara;

ljekarski savjeti;

praćenje i obavještavanje o zdravstvenom stanju osiguranika;

zajednički smještaj sa bolesnim djetetom do 25 EUR po danu;
posjeta bolesnom djetetu, 50 EUR dnevno;
posjeta bliske osobe, 50 EUR dnevno;

D) Usluge putne asistencije:

 
STANDARD

GOLD

informisanje prije putovanja;

-

povratak djece koja su ostala bez staranja, do 1.500 EUR;

-

administrativna pomoć u slučaju krađe ili gubitka dokumenata;

-
pronalaženje i preusmjeravanje prtljaga;
-
slanje hitnih poruka;
-
usluge prevodioca u hitnim slučajevima;
-
informacije o šlep službi i automehaničarskim radionicama;
-

E) Pravne usluge i usluge pozajmice novčanih sredstava:

 
STANDARD

GOLD

novčana pozajmica u slučaju razbojništva, do 1.000 EUR;

-

informacije o advokatima;

-

novčana pozajmica za plaćanje advokata, do 2.000 EUR;

-
novčana pozajmica za kauciju, do 7.000 EUR;
-

Ukoliko je ugovoren GOLD nivo pokrića, osiguranik ima pravo na usluge pravne i putne asistencije, kao i na naknadu od 500 eura u slučaju kada u bolnici provede neprekidno 72 sata radi dobijanja neophodne medicinske pomoći (hospitalizacija) u skladu sa Uslovima za dobrovoljno zdravstveno osiguranje prilikom putovanja u inostranstvo.

Doplatak

Suma osiguranja za rizik rekreativnog ili takmičarskog bavljenja skijaškim sportom je 5.000 eura.

Doplatak

Osiguranik je u obavezi da prilikom sklapanja ugovora o osiguranju prijavi svrhu putovanja i da plati uvećanu premiju, odnosno doplatak u sledećim slučajevima:

Svrha putovanja % doplatka

rekreativno bavljenje skijaškim sportom, uz isključenje opasnih sportova u skladu sa Uslovima

50%

obavljanje plaćenih aktivnosti i poslova u inostranstvu vezanih za građevinarstvo, montažu objekata i opreme, izvođenje radova i slično

100%

obavljanje profesionalnih aktivnosti i poslova u inostranstvu koje organizuje ili plaća inostrani poslodavac, u kom slučaju osiguravač ovakav boravak smatra privremenim radom u inostranstvu. Izuzetno, ukoliko je osiguranik angažovan na obavljanju pretežno kancelarijskog rada (administrativni, upravljački i sl. poslovi) ugovarač nije u obavezi da plati uvećanu premiju u skladu sa Uslovima.

100%
profesionalno ili amatersko učestvovanje na sportskim takmičenjima i treninzima, uz isključenje opasnih sportova u skladu sa Uslovima
50%