Nivoi pokrića

Teritorijalna pokrića

 

Sume osiguranja (EUR)

CIJELI SVIJET bez SAD, Kanade, Australije, Novog Zelanda i Japana

5.000; 15.000; 30.000

CIJELI SVIJET

 15.000

 

Obim usluga definisan je nivoom pokrića:          

 

STANDARD

GOLD

A) Usluge plaćanja troškova liječenja:

ambulantni ljekarski tretman (vanbolničko liječenje);

x

x

ljekovi i zavoji koje je prepisao ovlašćen ljekar;

x

x

medicinska pomagala i pomagala za hodanje koja su neophodni dio tretmana za povrede i polomljene ekstremitete, koja je prepisao ovlašćeni ljekar;

x

x

dijagnoza X-zracima (rendgenom);

x

x

bolničko liječenje (hospitalizacija);

x

x

operacije i troškovi operacija;

x

x

stomatološki tretman do 300 EUR;

x

x

B) Usluge organizovanja i plaćanja troškova medicinske evakuacije i repatrijacije:

evakuacija i transport do najbližeg ljekara ili bolnice;

x

x

evakuacija, transport i smještaj u specijalizovanu bolnicu;

x

x

repatrijacija, transport iz strane zemlje u zemlju prebivališta ili iz bolnice u zemlju prebivališta, do 7.000 EUR;

x

x

repatrijacija, transport u zemlju prebivališta nakon završenog liječenja, do 1.500 EUR;

x

x

repatrijacija, transport posmrtnih ostataka u zemlju prebivališta, do 5.000 EUR;

x

x

C) Usluge medicinske asistencije:

upućivanja na ljekara;

x

x

ljekarski savjeti;

x

x

praćenje i obavještavanje o zdravstvenom stanju osiguranika;

x

x

zajednički smještaj sa bolesnim djetetom do 25 EUR po danu;

x

x

posjeta bolesnom djetetu, 50 EUR dnevno;

x

x

posjeta bliske osobe, 50 EUR dnevno;

x

x

D) Usluge putne asistencije:

informisanje prije putovanja;

 

x

povratak djece koja su ostala bez staranja, do 1.500 EUR;

 

x

administrativna pomoć u slučaju krađe ili gubitka dokumenata;

 

x

pronalaženje i preusmjeravanje prtljaga;

 

x

slanje hitnih poruka;

 

x

usluge prevodioca u hitnim slučajevima;

 

x

informacije o šlep službi i automehaničarskim radionicama;

 

x

E) Pravne usluge i usluge pozajmice novčanih sredstava:

novčana pozajmica u slučaju razbojništva, do 1.000 EUR;

 

x

informacije o advokatima;

 

x

novčana pozajmica za plaćanje advokata, do 2.000 EUR,

 

x

novčana pozajmica za kauciju, do 7.000 EUR;

 

x

Ukoliko je ugovoren GOLD nivo pokrića, osiguranik ima pravo na usluge pravne i putne asistencije, kao i na naknadu od 500 eura u slučaju kada u bolnici provede neprekidno 72 sata radi dobijanja neophodne medicinske pomoći (hospitalizacija) u skladu sa Uslovima za dobrovoljno zdravstveno osiguranje prilikom putovanja u inostranstvo.

Doplatak

Suma osiguranja za rizik rekreativnog ili takmičarskog bavljenja skijaškim sportom je 5.000 eura.

 

 

Doplatak