Shop
Fiz lica - prijava stete - Osiguranja uz platne kartice

Osiguranja uz platne kartice

Preporučujemo da štetu prijavite u najkraćem roku kako biste što prije prikupili potrebnu dokumentaciju i obezbijedili brzu isplatu.

Za pomoć oko prijave štete možete nas kontaktirati na brojeve telefona 020/238-595 i 020/680-900

Važne informacije

Ukoliko vam tokom boravka u inostranstvu zatreba hitna medicinska pomoć, odmah se telefonom javite dežurnom centru asistentske kompanije Europ Assistance, koji je na raspolaganju 24 sata dnevno. Na vaš poziv ili SMS odgovoriće operater kome ćete dati sve informacije potrebne za pružanje kvalitetne pomoći.

Radi brže i preciznije komunikacije imajte na umu da ćete morati:

 • dati osnovne lične podatke radi identifikacije;
 • dati kontakt telefon i adresu u inostranstvu;
 • kratko opisati vrstu i nastanak osiguranog slučaja.

Prilikom odlaska u medicinsku ustanovu ponesite sa sobom karticu osiguranja i pasoš (ili drugi identifikacioni dokument na osnovu kojeg ste ušli na teritoriju zemlje u kojoj se desio osigurani slučaj).

Po dolasku u medicinsku ustanovu:

 • pokažite medicinskom osoblju karticu osiguranja;
 • ako od medicinskog osoblja dobijete obrazac izjave o okolnostima pod kojima je nastao osigurani slučaj, obavezno ga popunite;
 • faksom ili e-poštom pošaljite kopiju kartice osiguranja dežurnom centru Europ Assistance, kojem ste se prethodno javili.

Ako niste u mogućnosti da se javite dežurnom centru Europ Assistance prije konsultovanja ljekara ili odlaska u bolnicu, morate pokazati karticu osiguranja ljekaru ili osoblju bolnice. Oni po pravilu pozivaju dežurni centar Europ Assistance.


U svakom slučaju, najbrža moguća prijava osiguranog slučaja dežurnom centru Europ Assistance, koju izvrši bliska osoba, policija, sudski organ, zdravstvena ustanova, bolnica ili neko ko Vam je pritekao u pomoć, važi kao da ste lično izvršili prijavu.


DA BI TROŠKOVI LIJEČENJA BILI DIREKTNO NADOKNAĐENI LJEKARU ILI ZDRAVSTVENOJ USTANOVI, OSIGURANI SLUČAJ MORA BITI PRIJAVLJEN PRIJE PLAĆANJA NASTALIH TROŠKOVA LIJEČENJA TJ. PRIJE IZLASKA OSIGURANIKA IZ BOLNICE.

Dežurni centar Europ Assistance

Tel. +361 46 53 752

Mob. +381 64 82 82 020 (samo za SMS)

Fax: +361 45 84 445

E-pošta: operationsr@europ-assistance.hu

Nakon što ste prijavili osigurani slučaj u skladu sa gorenavedenim uputstvom, Europ Assistance i Generali Osiguranje Montenegro preuzimaju obavezu nadoknade troškova direktno zdravstvenoj ustanovi, pod uslovom da je konstatovano da je medicinska pomoć pružena usljed iznenadne bolesti ili ozljede.

Ukoliko ste na putovanju sami platili troškove liječenja, po povratku u zemlju podnosite zahtjev za refundaciju.

U sljedećim slučajevima dužni ste da sami platite troškove liječenja:

 • u slučaju ambulantnog liječenja, kada je asistentska kompanija za određenu teritoriju organizovala mrežu zdravstvenih ustanova, a vi iskoristite zdravstvene usluge u ustanovi koja ne pripada mreži;
 • kada blagovremeno ne prijavite osigurani slučaj, tj. kada ne postupite u skladu sa uputstvom za prijavu osiguranog slučaja;
 • u slučaju bolničkog liječenja, kada sami izaberete bolnicu, bez konsultacije sa dežurnim centrom asistentske kompanije;
 • kada po sopstvenom izboru platite troškove liječenja i ne iskoristite pravo na direktnu nadoknadu zdravstvenoj ustanovi.

Uz popunjeni zahtjev za refundaciju troškova neophodna je i sljedeća dokumentacija:

 • fotokopija pasoša, i to strane sa ličnim podacima i strane gdje se vidi ulaz i izlaz iz zemlje;
 • kartica osiguranja;
 • originalni računi za liječenje ili ljekove;
 • medicinski izvještaj koji sadrži dijagnozu i opis medicinskog tretmana;
 • medicinska dokumentacija sa prepisanim ljekovima.

Kompletna dokumentacija podnosi se na adresu:

Generali Osiguranje Montenegro a. d. Podgorica
Kralja Nikole 27A/VI
81000 Podgorica

Ukoliko vam je ukradena kartica ili je kopiran magnetni zapis s magnetne trake vaše kartice (skimming), dužni ste da:

1)    odmah, a najkasnije u roku od jednog sata od saznanja, telefonom obavijestite banku;

2)    odmah, a najkasnije u roku od 24 sata od saznanja, obavijestite policiju;

3)    odmah, a najkasnije u roku od tri dana, obavijestite Generali Osiguranje Montenegro.

 

Ukoliko su vam sa karticom ukradeni ključevi i/ili lični dokumenti, dužni ste da:

1)    odmah, a najkasnije u roku od jednog sata od saznanja, obavijestite policiju;

2)    odmah, a najkasnije u roku od tri dana, obavijestite Generali Osiguranje Montenegro.

 

Uz obrazac za prijavu štete prilaže se sljedeća dokumentacija:

U slučaju krađe kartice ili kopiranja magnetnog zapisa s magnetne trake kartice (skimminga)

 • pismena izjava o danu, satu i minutu nastanka osigurane opasnosti;
 • pismeni izvještaj banke o danu, satu i minutu prijave osiguranog slučaja;
 • pismeni izvještaj policije o prijavi osiguranog slučaja;
 • pismeni izvještaj ili ovjeren izvod iz računarskog sistema banke o danu, satu i minutu blokiranja kartice;
 • pismeni izvještaj ili ovjeren izvod iz računarskog sistema banke o svim transakcijama sa vašeg računa (u periodu od 24 sata u slučaju protivpravnog oduzimanja kartice, odnosno u periodu od 48 sati u slučaju skimminga) do momenta blokiranja kartice, sa podacima o datumu, satu i minutu transakcije i podacima o mjestu transakcije.

U slučaju krađe ključeva i/ili ličnih dokumenata

 • račun ovlašćenog servisa za zamjenu ključeva i brave;
 • kopija potrebne dokumentacije za izdavanje novih ličnih dokumenata;
 • potvrda o uplati neophodnih troškova za izdavanje ličnih dokumenata.

 

Kompletna dokumentacija podnosi se na adresu:

Generali Osiguranje Montenegro a. d. Podgorica

Kralja Nikole 27A/VI

81000 Podgorica

U slučaju potrebe za uslugama pomoći na putu (kvar na vozilu, saobraćajna nezgoda, gubitak ključeva nedostatak goriva itd.), odmah se telefonom javite dežurnom centru Europ Assistance, koji je na raspolaganju 24 sata dnevno.

Dežurni centar Europ Assistance

Tel. +361 46 53 752

Mob. +381 64 82 82 020 (samo za SMS)

Fax: +381 11 411 9999

E-pošta: operationsr@europ–assistance.hu

Tom prilikom ćete morati:

 • dati podatke o drumskom vozilu (model, registarska oznaka i sl.);
 • dati svoj kontakt telefon i adresu;
 • dati podatke o tačnoj lokaciji vozila;
 • kratko opisati vrstu i nastanak osiguranog slučaja.

Štetu po ovoj polisi prijavljujete:

 • ako odlazni let kasni ili je otkazan;
 • ako niste u mogućnosti da se ukrcate na let zbog prebukiranosti aviona;
 • ako vam je izgubljen prtljag;
 • ako ste propustili konekciju u mjestu privremenog prizemljenja zbog kašnjenja aviona kojim je započeto putovanje.

Uz popunjeni obrazac za prijavu štete dostavlja se sljedeća dokumentacija:

 • kopija validne avio-karte;
 • kopija lične karte;
 • ovjereni primjerak mjesečnog izvoda sa računa kartice koji potvrđuje da je osiguranik avio-kartu platio karticom;
 • ovjerena originalna potvrda avio-prevoznika kojom se potvrđuje da je nastao osigurani slučaj kašnjenja i otkaza odlaznog leta iz mjesta polaska, nemogućnosti ukrcavanja ili propuštene konekcije;
 • ovjereni zapisnik ili potvrda avio-prevoznika o izgubljenom prtljagu ili prtljagu koji kasni u slučaju gubitka odnosno kašnjenja prtljaga;
 • pismeni dokaz ovlašćenog organa avio-prevoznika kada je prtljag vraćen osiguraniku;
 • originalni računi za sve plaćene troškove koji, da bi bili priznati kao validni, moraju obavezno:
  • glasiti na ime i prezime osiguranika;
  • sadržati detaljan opis i vrstu pruženih usluga (hotelski smještaj, troškove ishrane i pića, opis kupljene neophodne odjeće i sredstava za ličnu higijenu);
  • sadržati datume pružanih usluga (hotelskog smještaja, troškova ishrane i pića, kupovine neophodne odjeće i sredstava za ličnu higijenu);
  • biti ovjereni pečatom i potpisom ovlašćenog lica kompanije koja je ove usluge pružila osiguraniku.

 

Kompletna dokumentacija podnosi se na adresu:

Generali Osiguranje Montenegro a. d. Podgorica

Kralja Nikole 27A/VI

81000 Podgorica

Ukoliko podnosilac odštetnog zahtjeva nije zadovoljan odlukom ili postupanjem društva za osiguranje prilikom obrade odštetnog zahtjeva, žalbu/prigovor može podnijeti na neki od sljedećih načina:

Primljenu žalbu/prigovor rješava žalbena komisija u roku:

 • koji ne može biti duži od 30 dana od dana prijema žalbe/prigovora.
Unesi e-mail i šaljemo ti dokumenta
Preuzmi