Naknada za teže bolesti i hirurške intervencije

Uz obrazac za prijavu osiguranog slučaja prilaže se sljedeća dokumentacija:

1.    U slučaju teže bolesti
•    medicinska dokumentacija sa dijagnozom bolesti koju je utvrdio nadlježni ljekar specijalista;
•    ostala medicinska dokumentacija iz koje se mogu vidjeti podaci o prijavljenoj bolesti, koja je nesporno nastala u periodu važenja osiguranja;
•    kopija lične karte osiguranika;
•    kopija kartice tekućeg računa.

2.    U slučaju prijave hirurške intervencije
•    otpusna lista sa epikrizom i ostala zdravstvena dokumentacija iz koje se nesporno mogu utvrditi relevantne činjenice koje se odnose na obavljanje prijavljene hirurške intervencije;
•    kopija lične karte osiguranika;
•    kopija kartice tekućeg računa osiguranika.


Kompletna dokumentacija podnosi se na adresu:
Generali Osiguranje Montenegro a. d. Podgorica
Kralja Nikole 27A/VI
81000 Podgorica

* Napomena
Prilikom popunjavanja obrasca, dio Potvrda preduzeća, radne organizacije, društva, škole mora popuniti i pečatom ovjeriti ugovarač polise (poslodavac, sindikat, škola) i potpisati osiguranik.

ŽALBENI POSTUPAK