Način korišćenja servisa za plaćanje premije osiguranja na web portalu Generali osiguranja Montenegro

Na web portalu Generali osiguranja Montenegro nije potrebna posebna registracija. Ugovarač osiguranja, odnosno lice koje izmiruje dospjele obaveze po osnovu zaključenog ugovora o osiguranju (u daljem tekstu: klijent), je u obavezi da pravilno popuni ponuđena polja.

U polje "Broj fakture" klijent unosi broj fakture za koju želi da izmiri obaveze po osnovu zaključenog ugovora o osiguranju / polise. Ukoliko klijent želi da izmiri obaveze po više faktura, potrebno je da za svaku fakturu izvrši posebno plaćanje.

Nakon izvršenog plaćanja na web portalu će se pojaviti informacija o uspješnosti transakcije. Ukoliko je lice koje vrši plaćanje unijelo ispravnu i-mejl adresu u polje "E-mail" potvrda o transakciji šalje se takođe i i-mejlom na tu i-mejl adresu. 

Obaveze klijenta

Klijent se obavezuje da prilikom plaćanja premije putem web portala Generali osiguranja Montenegro unese tačne podatke u obavezna polja – “Ime i prezime”, “JMBG”, "Broj fakture","Iznos" i “E-mail adresa”.

Klijent je isključivo odgovoran za posljedice nastale usljed netačnog popunjavanja obaveznih polja.

U slučaju tehničkih problema sa servisom na web portalu Generali osiguranja Montenegro klijent se može obratiti Generali osiguranju Montenegro AD, pozivom na broj +382 20 444 800 (radnim danima od 08h do 16h), ili i-mejlom na adresu kontakt@generali.me

Obaveze Generali osiguranja Montenegro

Ukoliko je prilikom plaćanja premije putem web portala Generali osiguranja Montenegro u polju "Broj fakture" precizno naznačen poziv na broj sa fakture za koju klijent želi da izmiri obaveze po osnovu dospjele premije osiguranja, Generali osiguranje Montenegro će tom uplatom zatvoriti obaveze po predmetnoj fakturi.

Ukoliko prilikom plaćanja premije putem web portala Generali osiguranja Montenegro u polju "Broj fakture" nije ispravno napisan poziv na broj fakture, Generali osiguranje Montenegro će tom uplatom zatvarati najstariji dug ugovarača osiguranja u čije ime je izvršeno plaćanje premije.

Ukoliko zbog pogrešno unijetih podatka (pogrešno unijetog imena i prezimena i matičnog broja) nije moguće utvrditi identitet ugovarača osiguranja, uplata će se do podnošenja zahtjeva za povraćaj sredstava, knjižiti kao avansna uplata.

Potvrda o uspješnosti transakcije je potvrda da je klijent koristio servis online plaćanja računa putem eCommerce usluge.

Generali osiguranje Montenegro će proknjižiti uplatu izvršenu putem web portala tek kada banka izvrši prenos sredstava na žiro račun Generali osiguranja Montenegro.

Kada Generali osiguranje Montenegro proknjiži uplatu na osnovu odgovarajućih podataka o pozivu na broj i ukoliko banka ne ospori transakciju, smatra se da je ugovarač osiguranja u iznosu realizovane transakcije izmirio obaveze prema Generali osiguranju Montenegro.