Uslovi korišćenja servisa za plaćanje premije osiguranja na web portalu Generali osiguranja Montenegro

 

OPŠTI USLOVI KORIŠĆENJA WEB-STRANICE

Korišćenjem web-stranice Generali osiguranja Montenegro AD pristajete na pravila definisana ovim
Opštim uslovima korišćenja web-stranice. Generali osiguranje Montenegro AD zadržava pravo da
u bilo koje doba ove opšte uslove izmijeni. Svaka izmjena ovih opštih uslova obavezujuća je od dana
objavljivanja na web-stranici Generali osiguranja Montenegro AD. Svaki korisnik web-stranice je u
obavezi da se prije njenog korišćenja upozna sa Opštim uslovima korišćenja.

OGRANIČENJE KORIŠĆENJA WEB-STRANICE

Sadržina ove web-stranice je vlasništvo Generali osiguranja Montenegro AD. Korišćenje, mijenjanje,
kopiranje, štampanje, prikazivanje, reprodukcija, distribucija ili objavljivanje dijela ili cijele sadržine
web-stranice Generali osiguranja Montenegro AD nije dozvoljeno bez prethodne pismene saglasnosti
Generali osiguranja Montenegro AD. Pregledanje ili štampanje dijela web-stranice dozvoljeno je
isključivo za lične, nekomercijalne potrebe njenih korisnika.

Ni pod kojim okolnostima Generali osiguranja Montenegro AD nije odgovorno niti će preuzeti
odgovornost za štetne posledice nastale usled kraćeg ili dužeg prekida rada web-servisa, nepravilnog
funkcionisanja ili problema u funkcionisanju interneta, kvarova na kompjuterskoj opremi ili problema
sa njom, problema u funkcionisanju telekomunikacione opreme ili drugih uređaja i opreme koji su van
kontrole i uticaja Generali osiguranja Montenegro AD.

 

Način korišćenja servisa za plaćanje premije osiguranja na web portalu Generali osiguranja Montenegro (www.generali.me)

Na web portalu Generali osiguranja Montenegro nije potrebna posebna registracija. Ugovarač osiguranja, odnosno lice koje izmiruje dospjele obaveze po osnovu zaključenog ugovora o osiguranju (u daljem tekstu: klijent), je u obavezi da pravilno popuni ponuđena polja.

U polje "Broj fakture" klijent unosi broj fakture za koju želi da izmiri obaveze po osnovu zaključenog ugovora o osiguranju / polise. Ukoliko klijent želi da izmiri obaveze po više faktura, potrebno je da za svaku fakturu izvrši posebno plaćanje.

Nakon izvršenog plaćanja na web portalu će se pojaviti informacija o uspješnosti transakcije. Ukoliko je lice koje vrši plaćanje unijelo ispravnu i-mejl adresu u polje "E-mail adresa" potvrda o transakciji šalje se takođe i i-mejlom na tu i-mejl adresu.

 

 

Obaveze klijenta

Klijent se obavezuje da prilikom plaćanja premije putem web portala Generali osiguranja Montenegro unese tačne podatke u obavezna polja – “Ime i prezime ugovarača osiguranja”, “JMBG ugovarača osiguranja”, "Broj fakture","Iznos za plaćanje" i “E-mail adresa”.

Klijent je isključivo odgovoran za posljedice nastale usljed netačnog popunjavanja obaveznih polja.

U slučaju tehničkih problema sa servisom na web portalu Generali osiguranja Montenegro klijent se može obratiti Generali osiguranju Montenegro AD, pozivom na broj +382 20 444 800 (radnim danima od 08h do 16h), ili i-mejlom na adresu kontakt@generali.me.

Obaveze Generali osiguranja Montenegro

Ukoliko je prilikom plaćanja premije putem web portala Generali osiguranja Montenegro u polju "Broj fakture" precizno naznačen poziv na broj sa fakture za koju klijent želi da izmiri obaveze po osnovu dospjele premije osiguranja, Generali osiguranje Montenegro će tom uplatom zatvoriti obaveze po predmetnoj fakturi.

Ukoliko prilikom plaćanja premije putem web portala Generali osiguranja Montenegro u polju "Broj fakture" nije ispravno napisan poziv na broj fakture, Generali osiguranje Montenegro će tom uplatom zatvarati najstariji dug ugovarača osiguranja u čije ime je izvršeno plaćanje premije.

Ukoliko zbog pogrešno unijetih podatka (pogrešno unijetog imena i prezimena i matičnog broja) nije moguće utvrditi identitet ugovarača osiguranja, uplata će se do podnošenja zahtjeva za povraćaj sredstava, knjižiti kao avansna uplata.

Potvrda o uspješnosti transakcije je potvrda da je klijent koristio servis online plaćanja računa putem eCommerce usluge.

Generali osiguranje Montenegro će proknjižiti uplatu izvršenu putem web portala tek kada banka izvrši prenos sredstava na žiro račun Generali osiguranja Montenegro.

Kada Generali osiguranje Montenegro proknjiži uplatu na osnovu odgovarajućih podataka o pozivu na broj i ukoliko banka ne ospori transakciju, smatra se da je ugovarač osiguranja u iznosu realizovane transakcije izmirio obaveze prema Generali osiguranju Montenegro.

POLITIKA PLAĆANJA NA NAŠEM WEB PORTALU

Načini plaćanja

Plaćanje premije na našem web portalu je moguće izvršiti na jedan od sledećih načina: platnim karticama - VISA, Maestro ili MasterCard koje podržavaju plaćanje preko Interneta. Plaćanje karticama je realizovano u saradnji sa AllSecure doo i Hipotekarnom bankom AD Podgorica i obavlja se na bezbjedan i sertifikovan način preko AllSecure Paymet Gateway-a, jednostavnim unosom podataka sa platne kartice.

Zaštita podataka prilikom plaćanja karticama

Prilikom unošenja podataka o platnoj kartici, povjerljive informacije se prenose putem javne mreže u zaštićenoj (kriptovanoj) formi upotrebom SSL protokola, primjenom najsavremenijih metoda tokenizacije osjetljivih podataka, i u skladu sa PCI-DSS standardima. Niti jednog trenutka podaci o platnoj kartici nisu dostupni Generali osiguranju Montenegro AD.

3D Secure zaštita za sve trgovce i kupce - AllSecure Payment Gateway koristi najviše globalne standarde zaštite i privatnosti podataka. Svi trgovci koji koriste AllSecure Payment Gateway su automatski uključeni u 3D-Secure zaštitu, čime se kupcima garantuje bezbjednost kupovine. Brojevi platnih kartica kupaca se ne čuvaju na sistemu trgovca a sami upis se štiti SSL enkripcijom podataka.

PCI DSS Standardi - AllSecure Payment Gateway se konstantno usaglašava sa svim zahtjevima kartičarskih organizacija u cilju povećanja nivoa bezbjednosti trgovaca i kupaca. Od 2005 godine do danas, bez prekida, sistem je sertifikovan kao PCI-DSS Level 1 što predstavlja najviši standard u industriji. PCI Data Security Standard (PCI-DSS) je norma koja definiše neophodne mjere bezbjednosti pri obradi, čuvanju i prenošenju osjetljivih kartičarskih podataka. PCI Standardima se štite osjetljivi podaci o korisniku kartice tokom cijelog procesa plaćanja: od momenta unosa podataka na prodajnom mjestu trgovca, tokom komunikacija između trgovca i relevantnih banaka i kartičarskih organizacija, kao i kasnije čuvanje tih podataka.

Izjava o konverziji plaćanja

Sva plaćanja će biti obavljena u eurima ( € ). Ukoliko se plaćanje obavlja platnim karticama inostranih Banaka izdavalaca, iznos transakcije će biti konvertovan u lokalnu valutu korisnika kartice, prema kursu kartičnih kuca Visa/Mastercard.

Povraćaj sredstava

U slučaju povraćaja sredstava klijentu koji je prethodno platio nekom od platnih kartica, djelimično ili u cjelosti, a bez obzira na razlog vraćanja, taj povraćaj se vrši isključivo preko iste VISA, Maestro ili MasterCard kartice koja je korišćena za plaćanje. Ovo znači da će naša banka na naš zahtjev obaviti povraćaj sredstava na račun korisnika kartice.

POTVRDA USPJEŠNOG PLAĆANJA

Nakon svake uspješne uplate klijent će na prijavljenu i-mejl adresu u elektronskoj formi dobiti potvrdu o plaćenoj premiji osiguranja

PRIGOVOR

Generali osiguranje Montenegro AD po svakom prigovoru postupa u skladu sa Zakonom o osiguranju i internim procedurama.

Kako da podnesete prigovor i u kojoj formi, možete pogledati na linku Prigovori.

POLITIKA PRIVATNOSTI

Da bi naš odnos sa svim licima koja nam povjeravaju svoje podatke o ličnosti bio potpuno transparentan, i da bismo bili sigurni da su naše informacije jasne, sastavili smo obavještenja o obradi podataka za naše klijente i korisnike našeg web-sajta.

Pozivamo vas da pročitate obavještenje o obradi podataka koje se odnosi na vas.

Dokumenti postavljeni na ovoj stranici isključivo imaju za cilj da pruže obavještenje o obradi podataka o ličnosti.

 

 

COOKIES

Web-stranica Generali osiguranja Montenegro AD koristi „kolačiće” (cookies) kako bi korišćenje
interneta bilo prilagođeno potrebama korisnika. Kolačić je tekstualna datoteka koju provajder web-stranice snima na vaš hard disk. Kolačići se ne mogu koristiti za pokretanje programa ili unošenje virusa
u vaš računar. Kolačići se dodjeljuju pojedinačno i može ih čitati samo provajder web-stranice u domenu
u kome je kolačić snimljen.

KONTAKT

Ukoliko imate pitanja ili pritužbe koje se tiču privatnosti i bezbjednosti vaših podataka, ili ukoliko imate
saznanja ili sumnju o njihovom narušavanju, javite nam se:

  • pozivom na kontakt: 020 444 800
  • imejlom na: kontakt@generali.me
  • pismom na:
    Generali osiguranje Montenegro AD
    Kralja Nikole 27a/VI, PC Čelebić
    81000 Podgorica