Shop
Pravna lica- Prijava štete - Imovina - Osiguranje imovine

Osiguranje imovine

Obezbijedite sebi sigurno i uspješno poslovanje i izbjegnite gubitke tako što ćete osigurati imovinu na vrijeme

Za pomoć oko prijave štete možete nas kontaktirati na brojeve telefona 020/238-595 i 020/680-900

Uputstvo za prijavu štete

O osiguranom slučaju morate što prije obavijestiti Generali Osiguranje Montenegro. Požar ili eksploziju morate prijaviti nadležnom organu MUP-a i navesti šta je sve oštećeno ili uništeno. Potvrda nadležnog organa MUP-a o nastanku osiguranog slučaja osnovni je uslov za isplatu naknade iz osiguranja.

Da bi procjenitelji štete mogli da izvrše uviđaj, morate sačuvati sve djelove oštećene opreme, objekta i zaliha.

Obavezna dokumentacija za prijavu štete:

 • popunjen obrazac za prijavu štete
 • potvrda nadležnog organa MUP-a
 • u slučaju oluje ili grada ‒ potvrda hidrometeorološkog zavoda
 • analitička kartica osigurane opreme/osiguranog objekta
 • ulazne fakture za oštećene ili uništene zalihe robe
 • stanje zaliha u skladištu u momentu nastanka štete

U zavisnosti od slučaja, Generali Osiguranje Montenegro može zatražiti dodatnu dokumentaciju.

O izvršenoj provalnoj krađi ili razbojništvu morate što prije obavijestiti Generali Osiguranje Montenegro. Provalnu krađu ili razbojništvo morate prijaviti nadležnom organu MUP-a. U prijavi se navodi šta je od stvari uništeno, oštećeno odnosno otuđeno.

Da bi procjenitelji štete mogli da izvrše uviđaj, morate sačuvati sve djelove oštećene opreme, objekta i stvari.

Obavezna dokumentacija za prijavu štete:

 • popunjen obrazac za prijavu štete
 • potvrda nadležnog organa MUP-a
 • izjava osiguranika o provalnoj krađi ili razbojništvu
 • popis ukradenih stvari ili oštećene robe s nabavnim cijenama i datumima nabavke
 • račun o popravci s detaljnom specifikacijom utrošenog rada i materijala i fiskalnim ijsečkom računa, ako je za popravku oštećenog objekta ili predmeta angažovan ovlašćeni servis

U zavisnosti od slučaja, Generali Osiguranje Montenegro može zatražiti dodatnu dokumentaciju.

O osiguranom slučaju morate što prije obavijestiti Generali Osiguranje Montenegro.

Obavezna dokumentacija za prijavu štete:

 • popunjen obrazac za prijavu štete
 • izjava o uzrocima nastanka loma stakala i obimu oštećenja
 • račun o popravci s detaljnom specifikacijom utrošenog rada i materijala

Procjenitelj Generali Osiguranja Montenegro mora fotografisati nastalu štetu.

U zavisnosti od slučaja, Generali Osiguranje Montenegro može zatražiti dodatnu dokumentaciju.

O osiguranom slučaju morate što prije obavijestiti Generali Osiguranje Montenegro.

Obavezna dokumentacija za prijavu štete:

 • popunjen obrazac za prijavu štete
 • analitička kartica osigurane opreme
 • izvještaj ovlašćenog servisa ili službe za održavanje o kvaru
 • račun o popravci s detaljnom specifikacijom utrošenog rada i materijala
 • ovjereno trebovanje iz magacina, važeća ponuda ovlašćene kuće s tržišnom vrijednošću trebovanog materijala i obračun angažovanja osiguranikovih radnika na popravci

U zavisnosti od slučaja, Generali Osiguranje Montenegro može zatražiti dodatnu dokumentaciju.

Ukoliko podnosilac odštetnog zahtjeva nije zadovoljan odlukom ili postupanjem društva za osiguranje prilikom obrade odštetnog zahtjeva, žalbu/prigovor može podnijeti na neki od sljedećih načina:

Primljenu žalbu/prigovor rješava žalbena komisija u roku:

 • koji ne može biti duži od 30 dana od dana prijema žalbe/prigovora.
Unesi e-mail i šaljemo ti dokumenta
Preuzmi