Shop
Pravna lica- Prijava štete - Zdravlje i nezgoda - Naknada za teže bolesti i hirurške intervencije

Naknada za teže bolesti i hirurške intervencije

Za pomoć oko prijave štete možete nas kontaktirati na brojeve telefona 020/238-595 i 020/680-900

Uputstvo za prijavu štete

Usluge zdravstvenog osiguranja stranaca u Crnoj Gori mogu se koristiti u državnim zdravstvenim ustanovama i privatnim ordinacijama i klinikama koje obavljaju zdravstvenu djelatnost u skladu sa zakonom kojim se uređuje zdravstvena zaštita.

Strana lica plaćaju troškove liječenja hitnih medicinskih slučajeva, a zatim podnose zahtjev za refundaciju troškova.

Uz obrazac za prijavu štete podnosi se sljedeća dokumentacija:

 • originalna polisa ili potvrda o osiguranju
 • potvrda o prijavljenom boravištu u Crnoj Gori
 • isprava kojom se dokazuje identitet stranog lica (strana putna isprava, lična karta ili druga javna isprava koja sadrži fotografiju na osnovu koje se može utvrditi identitet i državljanstvo osiguranika)
 • kompletna medicinska dokumentacija (uključujući sve račune, potvrde i rendgenske snimke) iz koje se neosporno mogu utvrditi relevantne činjenice
 • račun koji mora sadržati:
  • naziv ustanove
  • adresu ustanove
  • PIB ustanove
  • naziv i iznos pružene usluge
  • datum pružene usluge
 • zvanični izvještaj nadležnog organa MUP-a o vrsti i nastanku nesrećnog slučaja (nezgode) u slučaju da je povreda osiguranika posljedica nesrećnog slučaja (nezgode)
 • sva ostala dokumenta koja zatraži osiguravač kako bi procijenio opravdanost odštetnog zahtjeva

Kompletna dokumentacija podnosi se na adresu:

Generali Osiguranje Montenegro a. d. Podgorica
Kralja Nikole 27A/VI
81000 Podgorica

Žalbeni postupak

Ukoliko podnosilac odštetnog zahtjeva nije zadovoljan odlukom ili postupanjem društva za osiguranje prilikom obrade odštetnog zahtjeva, žalbu/prigovor može podnijeti na neki od sljedećih načina:

Primljenu žalbu/prigovor rješava žalbena komisija u roku:

 • koji ne može biti duži od 30 dana od dana prijema žalbe/prigovora.