Shop
Pravna lica- Prijava štete - Zdravlje i nezgoda - Naknada za teže bolesti i hirurške intervencije

Naknada za teže bolesti i hirurške intervencije

Za pomoć oko prijave štete možete nas kontaktirati na brojeve telefona 020/238-595 i 020/680-900

Uputstvo za prijavu štete

Uz obrazac za prijavu osiguranog slučaja prilaže se sljedeća dokumentacija:

1.    U slučaju teže bolesti:

•    medicinska dokumentacija sa dijagnozom bolesti koju je utvrdio nadlježni ljekar specijalista;
•    ostala medicinska dokumentacija iz koje se mogu vidjeti podaci o prijavljenoj bolesti, koja je nesporno nastala u periodu važenja osiguranja;
•    kopija lične karte osiguranika;
•    kopija kartice tekućeg računa.


2.    U slučaju prijave hirurške intervencije

•    otpusna lista sa epikrizom i ostala zdravstvena dokumentacija iz koje se nesporno mogu utvrditi relevantne činjenice koje se odnose na obavljanje prijavljene hirurške intervencije;
•    kopija lične karte osiguranika;
•    kopija kartice tekućeg računa osiguranika.


Kompletna dokumentacija podnosi se na adresu:
Generali Osiguranje Montenegro a. d. Podgorica
Kralja Nikole 27A/VI
81000 Podgorica

* Napomena
Prilikom popunjavanja obrasca, dio Potvrda preduzeća, radne organizacije, društva, škole mora popuniti i pečatom ovjeriti ugovarač polise (poslodavac, sindikat, škola) i potpisati osiguranik.

Žalbeni postupak

Ukoliko podnosilac odštetnog zahtjeva nije zadovoljan odlukom ili postupanjem društva za osiguranje prilikom obrade odštetnog zahtjeva, žalbu/prigovor može podnijeti na neki od sljedećih načina:

Primljenu žalbu/prigovor rješava žalbena komisija u roku:

  • koji ne može biti duži od 30 dana od dana prijema žalbe/prigovora.
Unesi e-mail i šaljemo ti dokumenta
Preuzmi