Shop

Opšti uslovi korišćenja

OPŠTI USLOVI KORIŠĆENJA VEB-STRANICE

Korišćenjem veb-stranice Generali osiguranja Montenegro AD pristajete na pravila definisana ovim Opštim uslovima korišćenja veb-stranice. Generali osiguranje Montenegro AD zadržava pravo da u bilo koje doba ove opšte uslove izmijeni. Svaka izmjena ovih opštih uslova obavezujuća je od dana objavljivanja na veb-stranici Generali osiguranja Montenegro AD. Svaki korisnik veb-stranice je u obavezi da se prije njenog korišćenja upozna sa Opštim uslovima korišćenja.

OGRANIČENJE KORIŠĆENJA VEB-STRANICE

Sadržina ove veb-stranice je vlasništvo Generali osiguranja Montenegro AD. Korišćenje, mijenjanje, kopiranje, štampanje, prikazivanje, reprodukcija, distribucija ili objavljivanje dijela ili cijele sadržine veb-stranice Generali osiguranja Montenegro AD nije dozvoljeno bez prethodne pismene saglasnosti Generali osiguranja Montenegro AD. Pregledanje ili štampanje dijela veb-stranice dozvoljeno je isključivo za lične, nekomercijalne potrebe njenih korisnika.

Ni pod kojim okolnostima Generali osiguranja Montenegro AD nije odgovorno niti će preuzeti odgovornost za štetne posledice nastale usled kraćeg ili dužeg prekida rada veb-servisa, nepravilnog funkcionisanja ili problema u funkcionisanju interneta, kvarova na kompjuterskoj opremi ili problema sa njom, problema u funkcionisanju telekomunikacione opreme ili drugih uređaja i opreme koji su van kontrole i uticaja Generali osiguranja Montenegro AD.

ISTINITOST I TAČNOST PODATAKA

Pri kupovini, tj. ugovaranju osiguranja preko interneta, korisnik je dužan da na sva pitanja odgovori istinito i tačno. U suprotnom Generali osiguranje Montenegro AD može shodno čanu 1005 Zakona o obligacionim odnosima ("Službeni list CG", br. 47/2008 i 22/2017) zahtijevati poništenje ugovora.

Generali osiguranje Montenegro AD neće snositi odgovornost za neispravne, nepotpune ili netačne informacije koje korisnik unese prilikom kupovine preko interneta.

POLITIKA PLAĆANJA NA NAŠOJ INTERNET PRODAVNICI

Načini plaćanja

Plaćanje proizvoda na našoj internet prodavnici je moguće izvršiti na jedan od sledećih načina: platnim karticama - VISA, Maestro ili MasterCard koje podržavaju plaćanje preko Interneta. Plaćanje karticama je realizovano u saradnji sa AllSecure doo i Hipotekarnom bankom AD Podgorica i obavlja se na bezbjedan i sertifikovan način preko AllSecure Paymet Gateway-a, jednostavnim unosom podataka sa platne kartice.

Zaštita podataka prilikom plaćanja karticama

Prilikom unošenja podataka o platnoj kartici, povjerljive informacije se prenose putem javne mreže u zaštićenoj (kriptovanoj) formi upotrebom SSL protokola, primjenom najsavremenijih metoda tokenizacije osjetljivih podataka, i u skladu sa PCI-DSS standardima. Niti jednog trenutka podaci o platnoj kartici nisu dostupni Generali osiguranju Montenegro AD.

3D Secure zaštita za sve trgovce i kupce - AllSecure Payment Gateway koristi najviše globalne standarde zaštite i privatnosti podataka. Svi trgovci koji koriste AllSecure Payment Gateway su automatski uključeni u 3D-Secure zaštitu, čime se kupcima garantuje bezbjednost kupovine. Brojevi platnih kartica kupaca se ne čuvaju na sistemu trgovca a sami upis se štiti SSL enkripcijom podataka.

PCI DSS Standardi - AllSecure Payment Gateway se konstantno usaglašava sa svim zahtjevima kartičarskih organizacija u cilju povećanja nivoa bezbjednosti trgovaca i kupaca. Od 2005 godine do danas, bez prekida, sistem je sertifikovan kao PCI-DSS Level 1 što predstavlja najviši standard u industriji. PCI Data Security Standard (PCI-DSS) je norma koja definiše neophodne mjere bezbjednosti pri obradi, čuvanju i prenošenju osjetljivih kartičarskih podataka. PCI Standardima se štite osjetljivi podaci o korisniku kartice tokom cijelog procesa plaćanja: od momenta unosa podataka na prodajnom mjestu trgovca, tokom komunikacija između trgovca i relevantnih banaka i kartičarskih organizacija, kao i kasnije čuvanje tih podataka.

Izjava o konverziji plaćanja

Sva plaćanja će biti obavljena u eurima ( € ). Ukoliko se plaćanje obavlja platnim karticama inostranih Banaka izdavalaca, iznos transakcije će biti konvertovan u lokalnu valutu korisnika kartice, prema kursu karticnih kuca Visa/Mastercard.

Povraćaj sredstava

U slučaju povraćaja sredstava kupcu koji je predhodno platio nekom od platnih kartica, djelimično ili u cjelosti, a bez obzira na razlog vraćanja, taj povraćaj se vrši isključivo preko iste VISA, Maestro ili MasterCard kartice koja je korišćena za plaćanje. Ovo znači da će naša banka na naš zahtjev obaviti povraćaj sredstava na račun korisnika kartice.

POREZ NA DODATU VRIJEDNOST - PDV

U skladu sa članom 27 Zakona o porezu na dodatu vrijednost usluge osiguranja su oslobođene plaćanja PDV-a.

U skladu sa odredbama Zakona o porezu na premije osiguranja („Sl. list RCG", br. 27/2004, 37/2004, 61/2013 i 6/2014) plaća se porez po stopi od 9 %. Na putno zdravstveno osiguranje ne plaća se porez na premiju osiguranja.

POTVRDA USPJEŠNOG PLAĆANJA

Nakon svake uspješne uplate kupac će na prijavljenu e-mail adresu u elektronskoj formi dobiti potvrdu o plaćenoj premiji osiguranja

PRAVO NA ODUSTANAK OD UGOVORA O OSIGURANJU

Od ugovora o osiguranju možete odustati u roku od 14 dana od dana zaključenja bez navođenja razloga za odustanak i plaćanja naknade. Obavještenje o odustanku od ugovora možete poslati na jedan od načina za podnošenje prigovora u nastavku. U slučaju odustanka od ugovora prije početka trajanja ugovora o osiguranju, smatraće se da ugovor nije ni zaključen, nećete imati obavezu plaćanja premije osiguranja i gubite pravo na ugovoreno pokriće. Ukoliko je do odustanka od ugovora o osiguranju došlo nakon početka trajanja ugovora, osiguravač ima pravo da zadrži dio premije srazmjeran pruženom osiguravajućem pokriću za vrijeme od ugovorenog početka ugovora o osiguranju do dana jednostranog raskida ugovora. U slučaju da odustanete od ugovora, uplaćeni iznos premije biće Vam vraćen u roku od 30 dana od dana prijema izjave o odustanku.

Ukoliko je polisa zaključena na rok kraći od mjesec dana, nemate pravo na odustanak od ugovora o osiguranju.

PRIGOVOR

Generali osiguranje Montenegro AD po svakom prigovoru postupa u skladu sa Zakonom o osiguranju i internim procedurama.

Kako da podnesete prigovor i u kojoj formi, možete pogledati na linku Prigovori.

VANSUDSKO RJEŠAVANJE POTROŠAČKIH SPOROVA

Ukoliko ste preko veb-stranice Generali osiguranja Montenegro  AD ugovorili polisu osiguranja imate mogućnost vansudskog rješavanja potrošačkih sporova.

Postupak se može pokrenuti kod Odbora za vansudsko rješavanje potrošačkih sporova pri Privrednoj komori Crne Gore i to podnošenjem predloga za pokretanje potrošačkog spora u pisanom ili elektronskom obliku, a u slučaju kada Generali osiguranje Montenegro AD kao trgovac odbije  Vaš prigovor.

Kontakt podaci Odbora za vansudsko rješavanje potrošačkih sporova:

Ul. Novaka Miloševa br. 29/II,

Podgorica 81000,

www.privrednakomora.me

POLITIKA PRIVATNOSTI

Da bi naš odnos sa svim licima koja nam povjeravaju svoje podatke o ličnosti bio potpuno transparentan, i da bismo bili sigurni da su naše informacije jasne, sastavili smo obavještenja o obradi podataka za naše klijente i korisnike našeg veb-sajta.

Pozivamo vas da pročitate obavještenje o obradi podataka koje se odnosi na vas.

Dokumenti postavljeni na ovoj stranici isključivo imaju za cilj da pruže obavještenje o obradi podataka o ličnosti.

COOKIES

Veb-stranica Generali osiguranja Montenegro AD koristi „kolačiće” (cookies) kako bi korišćenje interneta bilo prilagođeno potrebama korisnika. Kolačić je tekstualna datoteka koju provajder vebstranice snima na vaš hard disk. Kolačići se ne mogu koristiti za pokretanje programa ili unošenje virusa u vaš računar. Kolačići se dodjeljuju pojedinačno i može ih čitati samo provajder veb-stranice u domenu u kome je kolačić snimljen.

KONTAKT

Ukoliko imate pitanja ili pritužbe koje se tiču privatnosti i bezbjednosti vaših podataka, ili ukoliko imate saznanja ili sumnju o njihovom narušavanju, javite nam se:

  • pozivom na kontakt: 020 444 800
  • imejlom na: kontakt@generali.me
  • pismom na: Generali osiguranje Montenegro AD Kralja Nikole 27a/VI, PC Čelebić 81000 Podgorica